Szabadulj 2017 Szabadidőközpont Szolgáltató

                                 Szociális Szövetkezet

           

 

ADATVÉDELMI és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

 

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018.

Általános rendelkezések:

Terge Ildikó Ilona, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http://www.kalandbarlang.com     (a továbbiakban „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban „ügyfél”) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató (a továbbiakban „AVAKESZT”) alapján jár el.

Az ügyfél a Weboldalon való kommunikációval, regisztrációval, magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen AVAKESZT rendelkezéseit.

A szabályzat célja:

Az AVAKESZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása illetve kezelése során.

1, Értelmező rendelkezések:

1.1.Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre hajtatja.

1.2.Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép,-hang,-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők:(pl. ujj,-vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

1.3.Személyes adat: az érintettekkel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, elérhetőségi adatai, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, értelmi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4.Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre terjedő kezeléséhez.

1.5.Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy technikai feladatot az adaton végzik.

1.6.Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján,- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- adatok feldolgozását végzi.

1.7.Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy-közvetlenül vagy közvetve- azonosítható természetes személy.

 

  1. 2.     Adatkezelő megnevezése:

 

Terge Ildikó Ilona: Szabadulj 2017 Szabadidőközpont Szolgáltató Szociális Szövetkezet

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adatkezelési nyilvántartási száma: ---

A 2011.évi CXII. törvény 65.§(3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy-a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivétekével-ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 

  1. 3.     Az adatok megismerésére jogosult harmadik személyek

 

Az adatok kizárólag az Adatkezelő, adatfeldolgozó jogosult megismerni. Az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé, harmadik személy számára nem adja ki.

 

  1. 4.     A kezelt személyes adatok köre

 

A jelen AVAKESZT kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők. A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít. Weboldalon a kommunikáció és a kapcsolatfelvétel a szövetkezettel ingyenes.

 

4.1.A Weboldalon az ügyfélnek meg kell adnia a következő személyes adatokat: Ügyfél neve, email címe, telefon száma.

4.2.A www.kalandbarlang.com (továbbiakban: weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait az ingyenes tájékoztatás miatt tárolja, a szolgáltatások teljesítése érdekében, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra-az Ügyfél kifejezett hozzájárulásának hiányában-nem jogosult.

4.3.Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az tájékoztatásos önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

4.4.Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

  1. 5.     Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

5.1.Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával-az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával,-illetőleg a Weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2.Az adatkezelés célja a Kalandpark szolgáltatással kapcsolatos tartalomszolgáltatás, és az ezzel valamint az Adatkezelő által, hasznosnak, fontosnak ítélt egyéb információk megadása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten tárolja.

5.3.A Weblap használata során a megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek), és telefonszámok adatkezelő általi felhasználásának a módja a következő: az e-mail címek és telefonszámok kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során, a kapcsolattartási célokat szolgálja.

5.4.Az Adatkezelő, a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kidása-hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel- a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5.Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy magadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

  1. 6.     Az adatkezelés időtartama

 

6.1.A weboldal használata során kötelezően megadott adatok kezelése a bejelentkezéssel kezdődik és annak törléséig tart.

6.2.A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

 

 

  1. 7.     Az adatokat megismerni jogosultak köre

 

7.1.     Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2.      Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3.       A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerül sor.

 

  1. 8.     Az ügyfél Jogai

 

8.1.        Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, a megadott lehetőségek útján.

8.2.        Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3.         Az Ügyfél bármely, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon: 06-30-2282045

8.4.         Az Ügyfél bármikor jogosult rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül helyesbíti, illetve töröli az adatokat (ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók). A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5.         Az Ügyfél, bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

8.6.         Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatit adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9.  Egyéb rendelkezések

 

9.1.    Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljából eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja. és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtilthassa.

9.2.      Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében. hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.3.       Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

 

Miskolc, 2018. május 21.                                                      ………………………………………

 

 

 

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen AVAKESZT tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen AVAKESZT-ben megfogalmazott előírásoknak.

 

 

 

Miskolc, 2018. május 21.